Rubens levnedsbeskrivelse

Levnedsbeskrivelse til Ordenskapitlet

Født den 19. juni 1837, Søn af afdøde kongl. Hof Herre Equiperingshandler M.M. Ruben og efterlevende Hustru Hanne Ruben f. Eichel kom jeg, efterat have frequenteret Mariboes Realskole og derefter ansat nogle Aar i min Faders Forretning efter dennes Ophør til England, hvor jeg forblev i otte Aar; i dette Tidsrum havde jeg lejlighed fl. Gange at besøge Portugal, hvis sprog jeg Tilegnede mig, og for hvilket Land, dets Folk er jeg siden den Tid udset en levende Interesse.

Efter et Besøg i Hjemmet 1872 at have indgaaet Ægteskab med Betty Heyman Datter af afdøde Grosserer W.P. Heyman, reiste jeg med min Hustru til Portugal og fæstede Bi i Lissabon, hvor vi forblev i c/. 3 Aar, men blev nødsagede til formedelst min Hustrus dengang svage Helbred, at forlade dette Land og vende tilbage til Danmark. Kort tid efter min Hjemkomst udnævntes jeg til kongl. portugisisk Generalkonsul for Danmark med Bopæl i Kjøbenhavn.

I 1882 da jeg gjorde en Reise til Lissabon udnævntes jeg af Hs M. Kongen af Portugal til Commandør af Villa Vicasa Ordenen, og benyttede mit kun korte Ophold dersteds til bl.a. at indsende til det danske Indenrigsministerium en af mig affattet udførlig Indberetning vedrørende Portugals Qvæg-Export til England, Behandlingsmaaden af Kreaturerne forinden deres Afsendelse, + begrundet paa Pray[?] Councils Forbud mod Indførslen af levende Kreaturer som var gjældende nogen Tid – i den Formening at det turde være af Interesse for Danmark som Qvægexporterende Land at kjende noget til Forholdene desangaaende i Portugal, ligesom jeg i min Rapport til den portugisiske Regering satte dem saavidt muligt ind i Forholdene herhjemme i denne for begge Lande saa høist nyttige Livssag.

I Sommeren d.A. besøgte jeg atter Portugal og har fornylig oprettet i Lissabon et Bureau specielt bestemt til at forsøge Udnyttelse af danske Opfindelser paa Industriens, Maskinfagets og Hygieinens Omraader, idet jeg lod udskille forskellige af de mest betydningsfulde Gjenstande herfra, bl.a. de [Døekenske] Telte [??]. Nævnte Bureau ledes af en sagkyndig, anseet portugisisk Ingeniør, og naar de første Vanskeligheder ere overvunden, der ved ethvert nyt Foretagende i et fremmed Land gjør sig gældende nærer jeg det Haab, at vore danske Opfindelser ville kunne bane sig vei derhen.

Min Stræben gaaer ud paa efterhaanden saavidt muligt at udvide direkte Forbindelsen mellem de tvende Lande paa Handelens Omraade, der sikkert vil komme saavel Danmark som Portugal tilgode, istedetfor som det hidtil har været Tilfældet, at Tydskland og England haar høstet Hovedfordelen deraf.

Dette er i faa Træk de vigtigere Begivenheder i mit Levnedsløb; beskedne som de ere, nærer jeg det Haab ved Flid og Anstrengelser at kunne bidrage til en tilfredsstillende Løsning af min [udante] Opgave.

Kjøbenhavn September 1886

Gottfred M. Ruben

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: